Новости и статьи

ГлавнаяНовости и статьиНалогΕταιρικός & Φορολογικός σχεδιασμός Ελληνικών Εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων

Εταιρικός & Φορολογικός σχεδιασμός Ελληνικών Εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων

26 августа 2016

Αναμφίβολα ο Ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος ως συνεπακόλουθο της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ως προς το επιχειρείν, με την ανάγκη εξεύρεσης άμεσα λύσης μέσω της οποίας να μεταφέρονται εκτός Ελλάδας οι δραστηριότητες της εταιρείας, να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για την διατήρηση της ομαλής και κερδοφόρας πορείας των Ελληνικών εταιρειών .

Η λύση αυτή πρέπει να απεγκλωβίζει τους Έλληνες επιχειρηματίες από την έντονη οικονομική και φορολογική αβεβαιότητα καθώς και το δύσκαμπτο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα τους επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση και διεθνή επέκταση των εργασιών τους.

Η Κύπρος παραδοσιακά αποτελεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό παίχτη αφού θεωρείται κέντρο διεθνών δραστηριοτήτων και αναντίλεκτα συνιστά μια αξιόπιστη λύση ως προς τους Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς πέραν της εθνικής, γλωσσικής, πολιτιστικής, γεωγραφικής και θρησκευτικής της ομοιογένειας, είναι μια Ευρωπαϊκή χώρα (όχι Offshore όπως συχνά λανθασμένα γράφεται και ακούγεται) με Αγγλοσαξονικό δίκαιο και σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα, το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Όπως δεικνύει η ανάγνωση διαφόρων οικονομικών δεικτών καθώς και οι πρόσφατες θετικές αναφορές από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αλλά και διαφόρων επιφανών οικονομικών αναλυτών, η Κυπριακή οικονομία ανακτά και ενισχύει την αξιοπιστία της ως διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών.

Είναι η θέση μας ότι η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στην φύση των εργασιών της επιχείρησης, τις διεθνής δραστηριότητες και χαρακτήρα τις οποίες θα πρέπει να έχει η ενδεχόμενη μελλοντική λύση και αναδιοργάνωση αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

Πιο κάτω ενδεικτικά αναφέρουμε τρία γενικότερα πλαίσια (όχι λύσεις) στην βάση των οποίων μπορεί να αναζητηθεί και συζητηθεί η οποιαδήποτε ενδεχόμενη λύση.

Μεταφορά έδρας

Μια επιχείρηση δύναται να έχει την εταιρική και φορολογική της βάση στην Κύπρο και ταυτόχρονα να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος το οποίο βέβαια θα φορολογείται για τα κέρδη του στην Ελλάδα.

Η μεταφορά έδρας από την Ελλάδα στην Κύπρο καθίσταται δυνατή μέσα από τις διατάξεις του «περί τις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» Ελληνικού νόμου 3777/2009 ,  ο οποίος εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L310/25.11.2005) σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών.

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων

Αναμφίβολα πρόκειται για την σύνηθες και πιο ευέλικτη λύση αφού με τον σωστό σχεδιασμό η εταιρεία αποκτά φορολογική κατοικία στην Κύπρο, επεκτείνει τις διεθνής της δραστηριότητες απαλλαγμένη πλέον σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τους Έλληνες επιχειρηματίες, αποκτά πρόσβαση σε άνω των 60 συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με άλλες χώρες, προστατεύεται νομικά από το Αγγλοσαξονικό δίκαιο, την Κυπριακή νομοθεσία αλλά και από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και περαιτέρω αποκτά τον ευέλικτο τρόπο ως προς το διεθνές επιχειρήν απαλλαγμένη από της υπάρχουσες χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες των Ελληνικών αρχών.

Μόνιμη Εγκατάσταση

Μια ελληνική εταιρεία δύναται νομικά μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης να διεξάγει δραστηριότητα και να παράγει κέρδη στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή μιας εταιρείας. Με βάση τον «περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 (118(Ι)/2002)», μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται ως μια σταθερή βάση της επιχείρησης μέσω της οποίας οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται πλήρως ή μερικώς. Καταλυτικός παράγοντας για την ύπαρξη μιας μόνιμης εγκατάστασης στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι η παρουσία φυσικού ή νομικού προσώπου -άλλου από ανεξάρτητο πράκτορα- το οποίο ενεργεί από μέρους επιχείρησης και έχει, και συνήθως ασκεί, στη Δημοκρατία, εξουσιοδότηση για σύναψη συμβάσεων στο όνομα της επιχείρησης, εκτός αν οι δραστηριότητες του προσώπου αυτού περιορίζονται σε κάποιες ειδικές δραστηριότητες που καθορίζονται με σαφήνεια στο νόμο.

Ουσιώδης παράμετρος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψιν στον νέο αυτό σχεδιασμό, συνιστούν οι πρόνοιες του Ελληνικού φορολογικού κώδικα (Ν.4172/2013) οι οποίες ρυθμίζουν το ζήτημα των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών (CFC).

Tο άρθρο 3 του Ν.4172/2013 αναφέρει ότι, ένα νομικό πρόσωπο ή µία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:

  • συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο
  • έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή
  • ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους

Το άρθρο 4 του αναφερόμενου νόμου αναφέρει λεπτομερώς ότι  «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι η Ελλάδα εάν με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψιν ιδίως τα ακόλουθα:

α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης

β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων

γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης μετόχων

δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων

ε) τον τόπο συνεδριάσεων του Δ.Σ της εταιρείας

στ) την κατοικία των μελών του Δ.Σ

Βασική αρχή στην οποιαδήποτε ενδεχόμενη λύση αναφορικά με τον τόπο άσκησης της πραγματικής διοίκησης της εταιρείας (place of effective management) να είναι στην Κύπρο.

Αναμφίβολα, ένας σωστός σχεδιασμός με την χρήση Κυπριακής εταιρείας μπορεί να προσδώσει σταθερότητα και να αυξήσει την κερδοφορία μιας επιχείρησης νοουμένου ότι η οποιαδήποτε λύση δομείται  λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της φορολογικής κατοικίας όπως αυτή καθορίζεται μέσα από τον ελληνικό φορολογικό κώδικα αλλά και από τις εκάστοτε αναφορές και εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. — OECD).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, συμβουλή ή εταιρικό σχεδιασμό χρειάζεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Ανδρέα Μυλωνά στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο 00357 25101080.

Η δικηγορική μας εταιρεία διαθέτει γραφεία για καλύτερη εξυπηρέτηση και συναντήσεις με τους πελάτες μας, στην Αθήνα οδός Λουκιανού 24 6ος όροφος Κολωνάκι 106 75 Αθήνα.