Επενδυτικά Ταμεία

Η Κύπρος γίνεται επίσης γρήγορα ένα από τα κορυφαία αναδυόμενα κέντρα επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, προσφέροντας μοναδική πρόσβαση σε αγορές με υψηλή ανάπτυξη. Αποφασισμένη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στον τομέα και να αναβαθμίσει συνεχώς το νομοθετικό και ρυθμιστικό καθεστώς της, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε βασική περιφερειακή κατοικία για τη δημιουργία επενδυτικών κεφαλαίων και την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Η Κύπρος με μια ματιά

Η Κύπρος γίνεται ραγδαία ένα από τα κορυφαία αναδυόμενα κέντρα επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη υπό το φως των συνεχών προσπαθειών της να αναβαθμίσει το νομοθετικό και κανονιστικό της καθεστώς, το οποίο υποστηρίζεται από το ισχυρό δίκτυο χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών παρόχων υπηρεσιών.

Αποφασισμένη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στον κλάδο και να προσφέρει μοναδική πρόσβαση σε αγορές με υψηλή ανάπτυξη, καθώς και μια επαγγελματική και οικονομικά αποδοτική δικαιοδοσία για επενδυτικά ταμεία.

Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε μια βασική περιφερειακή κατοικία για τη δημιουργία Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΟΕΕ) και Επιχειρήσεων για τις Συλλογικές Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Ο πληθυσμός της χώρας είναι ένας από τους πιο μορφωμένους στην ΕΕ και η τεχνογνωσία των παρόχων υπηρεσιών έχει καθιερώσει την Κύπρο ως τόπο επιλογής για διεθνείς φορείς προώθησης ταμείων και επενδυτές που αναζητούν ασφαλείς και συμφέρουσες λύσεις για κεφάλαια.

Βασικά οφέλη ενός Κυπριακού Ταμείου

Ευελιξία

 • Κάθε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να συμπεριληφθεί στην επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ
 • Δεν υπάρχουν επενδυτικοί περιορισμοί για το AIFLNP
 • Umbrella Structure available
 • Διάφορες Νομικές Μορφές

Διαφάνεια και προστασία

 • Υποχρεωτικές εκθέσεις προς τους Επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), Λειτουργίες Ελέγχου, Φορολογικά κίνητρα για τον Θεματοφύλακα και Διαχειριστή για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τον διαχειριστή κεφαλαίων και τους Επενδυτές (βλ. Ενότητα παρακάτω)
 • 12.5% Εταιρικός Φόρος
 • Έκπτωση ονομαστικών τόκων
 • Περισσότερες από 60 ευνοϊκές συνθήκες για αποφυγή της διπλής φορολογίας
 • Φορολογικά κίνητρα για ανώτερους αξιωματούχους εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων που μετεγκαθίστανται στην Κύπρο.

Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας

 • Εύκολη και οικονομική η δημιουργία και συντήρηση των Κυπριακών Ταμείων

Πλήρως εναρμονισμένη και σύγχρονη νομοθεσία για ταμεία 

 • Διαβατήριο ΕΕ που προσφέρει στους διαχειριστές κεφαλαίων διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων, προσελκύοντας τόσο εταιρείες της ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ που επιθυμούν να καθιερωθούν ως διαχειριστές καταγγελιών ΕΕ και να έχουν πρόσβαση σε επενδυτές της ΕΕ.
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες MiFID
 • Εναρμόνιση με τα πρότυπα της ΕΕ (AML)
Τύποι Επενδυτικών Κεφαλαίων

Επιχειρήσεις Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οι ΟΣΕΚΑ έχουν συσταθεί και εγκριθεί βάσει εναρμονισμένου νομικού πλαισίου της ΕΕ και θεωρούνται διεθνώς ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, χάρη στην ισχυρή τους ρύθμιση που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα προστασίας των επενδυτών.

 • Ευρωπαϊκό προϊόν επώνυμων ταμείων
 • Μπορεί να λειτουργεί σε ολόκληρη την ΕΕ με βάση μία μόνο άδεια από ένα κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθεί ορισμένες διαδικασίες κοινοποίησης
 • Μπορεί να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά
 • Δυνατότητα δημιουργίας ομαδικών ταμείων, επιτρέποντας διαφορετικά επιμέρους ταμεία, με το καθένα να αποτελεί ξεχωριστό σύνολο διαχωρισμένων περιουσιακών στοιχείων που δεν υπόκεινται σε «διακλαδική ευθύνη»

Το Ταμείο ΟΣΕΚΑ αποτελεί μία νομική οντότητα και κάθε επιμέρους ταμείο έχει τον δικό του ξεχωριστό υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (ΚΑΕ).

Κάθε επενδυτικό τμήμα μπορεί να διαλύεται ή να ρευστοποιείται χωριστά χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία των άλλων.

 

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και Διαχειριστές (ΔΟΕΕ)

Η θέσπιση του νόμου για τα Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) τον Ιούλιο του 2014 ευθυγράμμισε το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου με τις οδηγίες της ΕΕ για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των επενδυτών. Μετά από συνεχείς προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των ταμείων της, η Κύπρος εισήγαγε έναν νέο νόμο που προσφέρει περισσότερες δυνατότητες διάρθρωσης των επενδύσεων και αναβαθμισμένους κανόνες για την έγκριση, τις συνεχιζόμενες λειτουργίες, τις απαιτήσεις διαφάνειας και την εποπτεία των ΟΕΕ Κύπρου, καθώς και τον κανονισμό για το ρόλο και ευθύνες των διευθυντών τους, του θεματοφύλακα και των εξωτερικών διευθυντών τους. Οι ΟΕΕ που έχουν συσταθεί βάσει της εγχώριας νομοθεσίας για τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να πωληθούν σε ιδιωτική βάση ή να διατεθούν στο εμπόριο σε επαγγελματίες επενδυτές σε ολόκληρη την ΕΕ με το διαβατήριο της Οδηγίας Διαχειριστών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

 

Ορισμός και χαρακτηριστικά ΟΕΕ

Οι ΟΕΕ είναι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι:

 • Αντλούν κεφάλαια από διάφορους επενδυτές με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με μια καθορισμένη επενδυτική πολιτική
 • Κατ’ αρχήν, ένα όχημα συλλογικών επενδύσεων(οντότητα) που δεν χαρακτηρίζεται ως ΟΣΕΚΑ ορίζεται ως ΟΕΕ
 • Τα αντισταθμιστικά ταμεία, τα ιδιωτικά ταμεία, τα ταμεία ακινήτων, τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων και άλλα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού ενός ΟΕΕ.

Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων με Απεριόριστο Αριθμό Ατόμων:

 • μπορεί να εισαχθεί στο εμπόριο λιανικής, ή καλά ενημερωμένους και / ήεπαγγελματίες επενδυτές
 • ελεύθερα μεταβιβάσιμες μετοχές επενδυτών
 • πρέπει να διορίσει θεματοφύλακα
 • μπορεί να εισαχθεί σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο και μπορεί να διαπραγματεύεται ΟΕΕ που διατίθενται στο εμπόριο σε ιδιώτες επενδυτές
 • ανεξάρτητα από την κατηγορία των ΟΕΕ, οι ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν μόνο για τα αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία, τα οποία υπόκεινται σε 125.000 ευρώ και 50.000 ευρώ όταν έχουν εγκριθεί αντίστοιχα ως ΟΕΕ ή ΟΕΕ-LNP.
 • ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένους επενδυτικούς περιορισμούς ανάλογα με τον τύπο του επενδυτή και τη συνολική επενδυτική πολιτική. Οι ΟΕΕ που απευθύνονται σε WIPI δεν υπόκεινται σε επενδυτικούς περιορισμούς, εκτός από τα ταμεία προέλευσης δανείων, ταμεία αγοράς χρήματος, ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων και ταμεία κεφαλαίων.

Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Ατόμων:

 • μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο μόνο σε καλά ενημερωμένους και / ή επαγγελματίες επενδυτές (WIPIs)
 • ο μέγιστος αριθμός επενδυτών περιορίστηκε σε 50, από 75
 • ελεύθερα μεταβιβάσιμες μετοχές επενδυτών, με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά τους δεν θα έχει ως αποτέλεσμα ο ΟΕΕ να έχει περισσότερους από 50 επενδυτές
 • ενδέχεται να μην απαιτείται να διοριστεί εξουσιοδοτημένος διαχειριστής ή θεματοφύλακας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του δεν υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ (ή ισοδύναμο νόμισμα) συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επενδυτικών τμημάτων τους ή τα καταστατικά έγγραφα περιορίζουν τον αριθμό των μεριδιούχων του συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών τμημάτων τους) σε 5 άτομα κατά τη διάρκεια ζωής του ΟΕΕ, ή το 90% των περιουσιακών στοιχείων δεν υπόκεινται σε επιμέλεια και ο αριθμός των επενδυτών περιορίζεται σε 25 και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτής εγγράφεται τουλάχιστον €500.000.
 • τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση δεν υπερβαίνουν τα όρια του ΔΟΕΕ των 100 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης) ή των 500 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς μόχλευση, 5ετής περίοδος κλειδώματος για επενδυτές)

 

Εγγεγραμμένοι ΟΕΕ / AIFs (‘RAIFs’)

Οι εγγεγραμμένοι ΟΕΕ (RAIF) είναι ένα νέο και καινοτόμο σχήμα κεφαλαίων που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2018. Προορίζονται μόνο για επαγγελματίες και καλά ενημερωμένους επενδυτές και προσφέρουν μια γρήγορη και οικονομικά αποδοτική έναρξη ταμείων μόνο ενός μήνα από την ημερομηνία πλήρωσης ενός δεόντως ολοκληρωμένου «πακέτου ειδοποιήσεων» στον ρυθμιστή CySEC, ο οποίος θα συμπεριλάβει τους ΟΕΕ στον κατάλογο των Εγγεγραμμένων ΟΕΕ.

 • Τα RAIF δεν απαιτούν εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), που είναι η αρμόδια αρχή που εποπτεύει τους ΟΕΕ, προκειμένου να αρχίσουν τις δραστηριότητές τους υπό την προϋπόθεση ότι διαχειρίζονται εξωτερικά από έναν Διαχειριστή Ταμείων Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που είναι εγκατεστημένος στην Κύπρο ή εντός άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
 • Αντ 'αυτού, η σύσταση ενός RAIF θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΕΚΑΕ και να συμπεριληφθεί σε ειδικό μητρώο που θα διατηρηθεί προς το σκοπό αυτό.
 • Αυτή η επαναστατική ανάπτυξη οδηγεί σε έναν δραστικά αποτελεσματικό χρόνο και πιο προσιτό τρόπο για τη δημιουργία ΟΕΕ στην Κύπρο.
 • Βασικό όφελος για τα RAIFs είναι ότι μπορεί να γίνει προώθηση, εμπορικά, διαβατηρίων της ΕΕ μέσω του ΔΟΕΕ.
 • Επιλογή για δομή ομπρέλας με πολλαπλό επενδυτικό διαμέρισμα
 • Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω, τα RAIF που έχουν δομηθεί ως ετερόρρυθμες εταιρείες μπορούν επίσης να διαχειρίζονται εξωτερικά από διαχειριστές εκτός των ΔΟΕΕ (δηλαδή ΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ), σε τέτοια περίπτωση, το RAIF πρέπει απαραίτητα να κλείσει και να επενδύσει σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία.
 • Μια άλλη σημαντική μεταρρύθμιση είναι η επιλογή για τη διάρθρωση ενός ΟΕΕ ως ετερόρρυθμη εταιρεία με εγγενή νομική οντότητα, με αποτέλεσμα ο ΟΕΕ να έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα σε σύγκριση με τους ΟΕΕ που έχουν δομηθεί ως παραδοσιακές ετερόρρυθμες εταιρείες.

 

Διαχειριστές Κεφαλαίων

Η Κύπρος μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε διαχειριστές κεφαλαίων εκτός ΕΕ που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια στην Ευρώπη, καθώς και να αναπτύξουν παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά για να επωφεληθούν από το δικαίωμα διανομής των κεφαλαίων τους εύκολα σε επενδυτές σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Μέσω των συνδεδεμένων αδειοδοτημένων διαχειριστών κεφαλαίων, μπορούμε να σας παρέχουμε λύσεις για τη φιλοξενία ταμείων.

 

Ενδιαφερόμενα Μέρη που μπορούν να επωφεληθούν από τη δημιουργία ενός Ταμείου: 

 • Άτομα με υψηλή καθαρή αξία που επιδιώκουν να αποκτήσουν προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων.
 • Δημιουργία ενός οικογενειακού γραφείου(family office) υπό δομή κεφαλαίων για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικογένειας.
 • Επενδυτικοί καπιταλιστές των οποίων οι επενδύσεις απαιτούν επιπλέον κεφάλαια για την υλοποίηση του στρατηγικού τους στόχου.
 • Τα ταμεία μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκατάστατο της τραπεζικής χρηματοδότησης, καθώς τα ταμεία μέσω κεφαλαίων που αντλούνται από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, μπορούν να συμβάλουν σε μακροπρόθεσμα έργα ανάπτυξης υποδομών, υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο

Επικοινωνήστε μαζί μας