Ιδιώτες & Εμπιστεύματα

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας παρέχουν εξειδικευμένη διαχείριση της περιουσίας σας, βοηθώντας στη διαχείριση, την προστασία και τη διανομή των περιουσιακών σας στοιχείων στις μελλοντικές γενιές.

ΑρχικήΝομικές ΥπηρεσίεςΙδιώτες & Εμπιστεύματα

Στο δικηγορικό μας γραφείο, στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ξεκινάμε με μια εις βάθος συζήτηση, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε σφαιρικά τις ανάγκες και τους στόχους κάθε πελάτη. Στη συνέχεια, οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας στο σχεδιασμό περιουσιών, δημιουργούν ένα σχέδιο δράσης που θα ικανοποιεί τις επιθυμίες των πελατών σχετικά με το πώς θέλουν να διανεμηθεί ή να προστατευτεί η περιουσία τους. Εσείς θα καθορίσετε ποιος, πώς και πότε και εμείς θα οργανώσουμε ολόκληρη τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των ειδικών και των προϊόντων διαχείρισης περιουσίας που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθυμιών των πελατών.

Η γκάμα των υπηρεσιών μας σε ιδιώτες πελάτες περιλαμβάνει:

 • Εμπιστεύματα & Προστασία της Περιουσίας
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Καινοτόμες Επενδυτικές Δομές
 • Σχεδιασμός Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Επενδυτικές δομές
 • Προγραμματισμός ακινήτων
 • Αγοραπωλησία Ιδιοκτησίας και Περιουσίας
 • Υπηρεσίες σε άτομα που δεν έχουν την μόνιμη τους κατοικία στην Κύπρο (domicile)
 • Διαθήκες και επικύρωση διαθηκών
 • Διαχείριση Ιδιοκτησίας σκαφών (Yacht) και αγοραπωλησία.

 

Καταπίστευμα

Δημιουργήστε ένα καταπίστευμα για την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων για να διασφαλίσετε το μέλλον της οικογένειάς σας βοηθώντας στη διαχείριση των περιουσιακών σας στοιχείων, την προστασία τους από τους πιστωτές και τη διατήρηση της αξίας τους μετά την επιβολή των φόρων.

Τι συνιστά Εμπίστευμα;

Το καταπίστευμα ή εμπίστευμα είναι η επίσημη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ενός προσώπου, του Εμπιστευματοπάροχου, (μπορεί να είναι περιουσία, μετοχές ή απλά μετρητά) μέσω μίας συμφωνίας καταπιστεύματος, σε μια εταιρεία Εμπιστευματοδόχων η οποία θα λειτουργεί ως διαχειριστής της περιουσίας αυτής, με οδηγίες να έχει στην κατοχή της τα περιουσιακά στοιχεία και να τα διαχειρίζεται προς όφελος άλλων προσώπων οι οποίοι και καλούνται Δικαιούχοι, τους οποίους υποδεικνύει ο Εμπιστευματοπάροχος.

Γιατί δημιουργούμε ένα εμπίστευμα;

 • Στη διάρκεια της ιστορίας τους, τα εμπιστεύματα ή και καταπιστεύματα, παρέχουν στους ανθρώπους ένα μέσο για την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων και παράλληλα έλεγχο αυτών ως προς τη χρήση τους αφού έχουν διατεθεί. Για σχεδόν 1000 χρόνια, οικογένειες έχουν χρησιμοποιήσει εμπιστεύματα για τη διατήρηση και τη διαχείριση του πλούτου τους προς όφελος των κληρονόμων τους.
 • Το Κυπριακό δίκαιο των εμπιστευμάτων, βασίζεται ουσιαστικά στο αγγλικό σύστημα. Τα εμπιστεύματα ρυθμίζονται κυρίως από το δίκαιο των εμπιστευμάτων Κεφάλαιο 193, που θεσπίστηκε το 1955 και βασίζεται στον Αγγλικό Νόμο Trustees Act 1925. Συμπληρώνεται ωστόσο από το αγγλικό δόγμα της επιείκειας και την αγγλική νομολογία πριν από το 1960.
 • Το 1992, η Κύπρος θέσπισε τον Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο. Στις 23 Μαρτίου 2012, ο Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 τέθηκε σε ισχύ με μεταρρύθμιση του περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο του 1992.
 • Ο νέος νόμος βασίζεται στο ισχύον και πολύ ελκυστικό Κυπριακό δίκαιο των Διεθνών Εμπιστευμάτων και εισήγαγε πολλά νέα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό έγινε προκειμένου να ενημερωθεί και να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία και να εγκαθιδρυθεί η Κύπρος ως ένα υπεράκτιο και οικονομικό κέντρο καθώς και μια σοβαρή δικαιοδοσία για τα εμπιστεύματα.

 

Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων

Τα εμπιστεύματα μπορούν επίσης να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία σας από πιθανούς πιστωτές των δικαιούχων του εμπιστεύματος. Ο βαθμός στον οποίο οι πιστωτές του δικαιούχου μπορούν να φθάσουν στην ιδιοκτησία που προστατεύεται μέσω εμπιστεύματος, εξαρτάται από το βαθμό πρόσβασης που έχει ο δικαιούχος στην ιδιοκτησία αυτή.

Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία από κινδύνους που προκύπτουν από αδικοπραξία, σύμβαση ή με άλλο τρόπο σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον Εμπιστευματοπάροχο. Τέτοιες αξιώσεις περιλαμβάνουν αμέλεια, παράβαση σύμβασης, αξιώσεις συζύγων ή πρώην συζύγων, απαλλοτρίωση, παράβαση εννόμου καθήκοντος και ούτω καθεξής.

Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα ή η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να παραμεριστεί μόνο από τους πιστωτές του Εμπιστευματοπάροχου, στο βαθμό που έχει αποδειχθεί, προς ικανοποίηση του δικαστηρίου, ότι το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα δημιουργήθηκε με την πρόθεση εξαπάτησης των πιστωτών. Το βάρος απόδειξης είναι στους πιστωτές οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα έγινε με πρόθεση να τους εξαπατήσει και ότι ήταν πιστωτές κατά τη στιγμή της σύστασης του εμπιστεύματος. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η μεταβίβαση ή η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων από τον Εμπιστευματοπάροχο μέσω κυπριακού διεθνούς εμπιστεύματος και μόνο σε σχέση με εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν νωρίτερα.

Διαχείριση οικογενειακού πλούτου και σχεδιασμός περιουσίας

Ένα εμπίστευμα είναι ιδανικό για φυσικά πρόσωπα ψηλού εισοδήματος και μεγάλης περιουσίας (high net-worth individuals), με κάπως περίπλοκη οικογενειακή δομή, όπως για παράδειγμα, διαζευγμένοι σύζυγοι και παιδιά από διαφορετικούς γάμους.

Το Κυπριακό δίκαιο συνιστά την κατάλληλη νομοθεσία για το (Κυπριακό) Διεθνές Εμπίστευμα.

Εάν το δίκαιο που θα επιλεχθεί να διέπει το Διεθνές Εμπίστευμα είναι το Κυπριακό, τότε η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει το εμπίστευμα. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και χωρίς αναφορά στην νομοθεσία οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Έτσι παρέχεται προστασία ενάντια στην εφαρμογή ξένων νόμων. Επίσης, παρέχεται μεγαλύτερος έλεγχος, προστασία και ασφάλεια πάνω στο Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα.

Σε έναν πολυάσχολο κόσμο, είναι εύκολο να παραβλέψουμε τη διευθέτηση των προσωπικών μας υποθέσεων. Στη δικηγορική εταιρεία AMG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η προσέγγισή μας για τις υποθέσεις των πελατών μας έγκειται στη δημιουργία μιας βάσης για δημιουργία ευκαιριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η μελλοντική ασφάλεια δεν τίθεται, με κανένα τρόπο, σε κίνδυνο.

 

Μερικές πρόσφατες υποθέσεις στον συγκεκριμένο τομέα που ανάλαβε το γραφείο μας είναι:

 • Ενεργούμε ως Νομικοί Σύμβουλοι ενός ιδιωτικού οικογενειακού γραφείου.
 • Η AMG Mylonas & Associates, LLC προσλήφθηκε ως Νομικός σύμβουλος παρέχοντας νομικές και φορολογικές συμβουλές αναφορικά με τη φορολογική κατοικία ενός HNWI από τη Λευκορωσία, και επίσης παρείχε συμβουλές όσον αφορά την προστασία ακινήτων και περιουσιακών  στοιχείων.
 • Η εταιρεία μας προσλήφθηκε ως ο Νομικός Σύμβουλος και Προστάτης περισσότερων από 100 Εμπιστευμάτων των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύουν στην Κύπρο σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο Εμπιστοσύνης Κύπρου.

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας