Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθίστανται ολοένα και πιο εμφανείς στον επιχειρηματικό κόσμο. Βοηθάμε τους πελάτες μας να περιηγηθούν ομαλά στις διάφορες δαπάνες, πολιτικές και κανονισμούς που αντιμετωπίζουν, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΑρχικήΝομικές ΥπηρεσίεςΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC προσφέρει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες στους πελάτες της σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συγκεκριμένα στην αγορά Φωτοβολταϊκών Πάρκων, αιολικών πάρκων, βιομάζα, βιοαέριο και γεωθερμική ενέργεια, καλύπτοντας όλες τις πτυχές των απαραίτητων συναλλαγών για μία επιχείρηση που ασχολείται με τις ΑΠΕ. Προσφέρουμε τις συμβουλές μας για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο δίκαιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κανονιστικής συμμόρφωσης, ζητήματα ανταγωνισμού, των συγχωνεύσεων και εξαγορών, της χρηματοδότησης, των εμπορικών συμβάσεων, των εμπορικών και εταιρικών συμβουλών και των ζητημάτων φορολόγησης γύρω από την ενέργεια.

Χωρίς να περιοριζόμαστε στα πιο κάτω πεδία, οι νομικές συμβουλές μας επεκτείνονται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στα πιο κάτω:

  • Παροχή συμβουλών αναφορικά με την αδειοδότηση και συμμόρφωση ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Συμβουλές σε σχέση με συνεταιρισμούς (joint ventures) και επιλογή ιδανικής εταιρικής δομής προς επίτευξη του σκοπού (SPV).
  • Δημιουργία ιδανικού Ιδρυτικού – Καταστατικού εγγράφου προς επίτευξη των σκοπών, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ των μετόχων και εταιρικών συναλλαγών.
  • Δέουσα επιμέλεια, νομικός έλεγχος και συμμόρφωση με το εταιρικό δίκαιο.
  • Δημιουργία κατάλληλης – ιδανικής εταιρικής δομής.

Συμβάσεις προμήθειας και Κατασκευής (ΕPC), Συμβάσεις λειτουργίας και διαχείρισης (O&M)

  • Υποστήριξη για έργα υποδομής.
  • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και συμβουλές επί εμπορικών συναλλαγών.
  • Παροχή Συμβουλών επί ζητημάτων ανταγωνισμού.
  • Εκπροσώπηση σε επίλυση συναφών διαφορών, συμπεριλαμβανομένης και δικαστικής εκπροσώπησης.

Η δικηγορική εταιρεία μας στην Κύπρο, έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα, συμβουλεύοντας τα Μέρη αναφορικά με τη δημιουργία και σύσταση του κατάλληλου Ιδρυτικού και Καταστατικού εγγράφου, ρύθμιση μετοχικών σχέσεων, δέουσα νομική έρευνα και κατάρτιση ανάλογων συμβάσεων επί κατασκευαστικών συμβάσεων και προμηθειών για φωτοβολταικά πάρκα κλίμακας 23 MW. Περαιτέρω, η εταιρεία μας κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο για λογαριασμό διεθνών επενδυτικών ομάδων που εμπλέκονται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο αλλά και το εξωτερικό.

Προκειμένου για ένα νομικό σύμβουλο να παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε έναν πελάτη αναφορικά με τον κλάδο των ΑΠΕ, απαιτείται αναμφισβήτητα μια βαθιά κατανόηση ως προς την σχετική βιομηχανία, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις προκλήσεις που δύναται να προκύψουν. Μέσα από την εμπειρία μας, έχουμε συγκεντρώσει λεπτομερείς γνώσεις αλλά και το κατάλληλο υπόβαθρο δικτύου και συνεργατών σχετικά με τις διάφορες βιομηχανίες που βρίσκονται τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Οι νομικοί μας σύμβουλοι, σε συνεργασία με μια ομάδα από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, είναι σε θέση να παρέχουν αξιοσημείωτες υπηρεσίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από επιχειρηματική αντίληψη, γνώση της βιομηχανίας και υψηλού επιπέδου νομικές γνώσεις στο αντικείμενο.

Εταιρείες και μονάδες των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα αφορά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αντιμετωπίζουν σήμερα μια σειρά προκλήσεων οι οποίες οφείλονται/προέρχονται από την οικονομική κρίση, τις συνεχείς αλλαγές στα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια (national tariff regulations) επί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα.

Μία τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς απαιτεί συνεχή προσοχή σε συνδυασμό με καινοτόμο σκέψη.

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας